pavelr | Sasensei | Sasensei - SAS®
Currently work at Analytium group.