AlexeiKiselev | Assassin | Sasensei - SAS®
SPSS user.