Suzana | White Belt | Sasensei - SAS®
Sas is my passion.