dotman | White Belt | Sasensei - SAS®
Leader of SAS soldiers