mona-86 | Sasensei | Sasensei - SAS®
SAS certified specialist : base programming 9.4. LinkedIn