A Bowe | Sasensei | Sasensei - SAS®
I was put on this planet to unleash the power of SAS via HTML5 web applications using sasjs. Our website is here: https://sasapps.io. Otherwise, I'm typically playing sasensei or adding new features to data controller!